Lystfiskerklubben Bundbid / Bundbids vedtægter

Bundbids vedtægter

§ 1. Klubbens grundlag.

 

1.1. Lystfiskerklubben Bundbid er hjemmehørende på den til enhver tid siddende formands adresse.

 

1.2. Bundbids formål er primært at fremme samværet omkring lystfiskerhobbyen, og derigennem at øge interessen for denne. Dette bør ske gennem klubaftener, fisketure og socialt samvær.

 

 

§ 2. Kontigent.

 

2.1. Kontigent-typer i Bundbid.

A. Senior

B. Junior (0 - 16 år)

C. Pensionister/Efterlønner

 

2.2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for den efterfølgende sæson.

 

 

§ 3. Bestyrelsens opbygning.


3.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

 

3.2. Formanden og et menigt bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig forslag. Valgene foregår ved skriftlig afstemning såfremt der er opstillet flere personer til samme post, eller samt såfremt blot et medlem fremsætter ønske om dette.

 

3.3. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 menig bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdsopgaver (Turansvarlig, indkøbsansvarlig m.m.).

 

3.4. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede.

 

3.5. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.

 

3.6. Over det på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder vedtagne og forhandlede føres en forhandlingsprotokol, der på det efterfølgende møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§ 4. Generalforsamlingen.


4.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, overfor hvem bestyrelsen står til ansvar. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste mandag i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvert registreret medlem med betalt kontingent har stemmeret.

 

4.2. Generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne års virke, samt planer for

fremtiden.

3. Fremlæggelse af regnskab. ( godkendt af klubbens revisor )

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand / kasserer.

6. Valg af bestyrelsesmedlem(mer).

7. Valg af bestyrelsesmedlems suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisor suppleant

10. Turleders præsentation af programmet for årets klubmesterskab.

11. Eventuelt.

 

4.3. På hver generalforsamling uddeles kopi af årsregnskab til alle medlemmer.

 

4.4. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid finde sted, såfremt halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom, eller bestyrelsen skulle ønske dette.

 

4.5. Vedtægtsændringer kan kun ske med mindst 2/3 dele af de fremmødte på generalforsamlingen medlemmers godkendelse.

 

§5. Revision af årsregnskab

 

5.1. Bundbids årsregnskab revideres inden generalforsamlingen af den på generalforsamlingen valgte revisor og gennemses af bestyrelsen.

 

§6. Klubbens opløsning

 

6.1. Såfremt Bundbid ophører, tilfalder klubbens midler, effekter og inventar Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27. januar 2014.

 

bundbid-logo
Store oplevelser med små fisk? Pausefiskeren.dk